OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AQUATERRA.PL Michał Oleksiewicz (dalej AquaTerra.pl)

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Obowiązywanie OWS
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWS”) regulują warunki sprzedaży towarów, zbywanych w zakresie zwykłej działalności AquaTerra.pl na rzecz jej klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Ilekroć w OWS będzie mowa o Nabywcy rozumie się przez to osoby niebędące konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
2. AquaTerra.pl. doręcza OWS wraz z:
a) zaproszeniem nabywców do składania w AquaTerra.pl. ofert kupna towarów, lub
b) ofertą sprzedaży towarów,
3. W wypadku przesyłania OWS wraz z fakturą, bezwarunkowe przystąpienie przez nabywcę do wykonywania umowy uważa się za związanie treścią OWS.
4. Nabywca, który otrzymał OWS, związany jest ich postanowieniami przy każdym zakupie, dokonywanym po ich otrzymaniu.
5. Stosowanie przez AquaTerra.pl OWS nie wyklucza możliwości prowadzenia rokowań w celu odmiennego uregulowania poszczególnych warunków (np. odbiór osobisty towaru, dodatkowe świadczenia AquaTerra.pl, indywidualne okresy gwarancyjne, itp.). Warunki odmienne od wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zaproponowane przez nabywcę, wiążą strony tylko wówczas, jeśli zostaną wyraźnie potwierdzone przez AquaTerra.pl. Brak
niezwłocznej odpowiedzi AquaTerra.pl nie oznacza przyjęcia zmodyfikowanych warunków.
6. Dla potrzeb stosowania OWS, przez „sprzedaż” rozumie się zbycie każdej pojedynczej sztuki towaru z osobna, niezależnie od ilości zamówionego towaru.

ROZDZIAŁ II.
OBOWIĄZKI AQUATERRA.PL

§ 2. Termin dostawy
1. Terminy dostawy towaru podawane przez AquaTerra.pl w katalogach, ofertach sprzedaży towaru, zaproszeniach do składania ofert kupna towaru lub w potwierdzeniach przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również innych kierowanych do nabywców dokumentach, mają charakter wyłącznie orientacyjny, jednakże AquaTerra.pl oświadcza, że maksymalny termin dostawy nie będzie dłuższy niż 120 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. AquaTerra.pl dołoży należytej staranności w zapewnieniu terminowej ekspedycji towaru; jednakże AquaTerra.pl nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zwłokę w dostawie towaru, chyba, że naruszenie nastąpiło z własnej winy umyślnej.
3. Nabywca nie może odmówić przyjęcia towaru, dostarczonego przed upływem terminu dostawy.
4. Termin dostawy towaru może zostać zawieszony:
a) w każdym przypadku, w którym nabywca zalega z zapłatą wymagalnych zobowiązań względem AquaTerra.pl, także z innych tytułów niż umowa sprzedaży tego towaru,
b) ze względu na obostrzenia związane z kontrolą eksportu przez Rzeczpospolitą Polskę lub Unię Europejską,
c) w przypadku przekroczenia przyznanego umownego limitu kredytowego ponad przyznaną wartość.
§ 3. Miejsce dostawy
1. Miejscem dostawy towaru, jest siedziba nabywcy wskazana na fakturze VAT. AquaTerra.pl może skierować dostawę do innego miejsca, wskazanego przez Nabywcę, jeżeli nie wymaga to nadmiernych kosztów.
2. Miejsce dostawy powinno być określone: Nazwa, Ulica z numerem, Kod pocztowy oraz miejscowość.
3. AquaTerra.pl nie wysyła paczek za pobraniem oraz na adresy Skrzynek Pocztowych.
§ 4. Przewóz towaru
1. AquaTerra.pl wykonuje dostawę towaru przy pomocy wybranego przez siebie przewoźnika.
2. Koszt transportu do miejsca dostawy, ustalonego zgodnie z § 3, ponosi nabywca.
3. Czas transportu regulują ogólne warunki usług, obowiązujących dla zleceń zwykłych u przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1.
4. Nabywca może żądać zlecenia na jego koszt dostawy ekspresowej. W takim przypadku zobowiązany jest podać swój indywidualny numer w wybranej firmie kurierskiej, upoważniający do zlecenia dostawy na jego koszt.
5. W braku wskazania, o którym mowa w ust. 4., AquaTerra.pl może zlecić dostawę ekspresową na własny rachunek, a kosztami obciążyć nabywcę. W takim wypadku nabywca wyraża zgodę na obciążenie go kosztem szacunkowym, bez konieczności dokumentowania przez AquaTerra.pl wysokości wydatku.
§ 5. Inne obowiązki
Świadczenie usług takich jak: montaż, instalacja lub uruchomienie towaru, a także szkolenie lub wsparcie techniczne wymaga zawarcia odrębnych porozumień w tym zakresie i nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania AquaTerra.pl wynikającego z umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ III.
OBOWIĄZKI NABYWCY

§ 6. Termin płatności ceny
1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
2. Odroczenie terminu zapłaty może być przyznane nabywcy na podstawie umowy o limit kredytowy, zawartej odrębnie z nabywcą. W braku umowy o limit kredytowy odroczenie terminu zapłaty może wynikać z jednostronnej decyzji AquaTerra.pl, wyrażonej w treści faktury.
§ 7. Sposób zapłaty
1. Zapłata ceny powinna nastąpić przelewem, na rachunek bankowy AquaTerra.pl, wskazany na fakturze.
2. Nabywca ponosi całość kosztów przelewu ceny, z wyłączeniem kosztów banku, prowadzącego rachunek AquaTerra.pl. Wpływ kwoty, pomniejszonej o koszty przelewu niezgodnie ze zdaniem poprzednim, nie stanowi należytego wykonania obowiązku zapłaty ceny.
§ 8. Waluta zapłaty
1. Jeżeli cena sprzedaży wyrażona jest w EURO/USD/GBP, AquaTerra.pl wskaże na fakturze kwoty w złotych według kursu sprzedaży ING Bank Śląski S.A. w dniu wystawienia faktury.
2. Do rozliczeń zwrotnych, wynikających z obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy będzie stosowana waluta stosowana przy sprzedaży.
§ 9. Odbiór, wyładunek i sprawdzenie towaru
1. Wyładunek i niezwłoczny odbiór towaru jest obowiązkiem nabywcy.
2. Przy odbiorze nabywca ma obowiązek zbadać stan opakowania, w którym dostarczany jest towar, a w przypadku ujawnienia śladów uszkodzeń, zobowiązany jest sporządzić protokół szkód z udziałem przewoźnika i przesłać go do AquaTerra.pl pod rygorem utraty roszczeń z tytułu wad towaru, które były możliwe do ujawnienia przy odbiorze.
3. Nabywca ma obowiązek zbadać towar i zgłosić ujawnione wady w terminie 2 dni od dnia jego odbioru, pod rygorem ich utraty roszczeń z tytułu tych wad.

ROZDZIAŁ IV.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
§ 10. Prawo autorskie

Sprzedawca nie przenosi na kupującego żadnych praw autorskich w związku ze sprzedażą towarów. Przeniesienie jakichkolwiek praw autorskich może się odbyć na mocy osobno zawartej umowy.
§ 11. Znak towarowy
Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie:
a) używał znaku towarowego, umieszczonego na towarze;
b) celowo usuwał znaków towarowych z towaru.

ROZDZIAŁ V.
ZWROT TOWARÓW
§ 12 Warunki zwrotu towarów

1. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w przypadkach wynikających z postanowień o gwarancji, a także wtedy, gdy AquaTerra.pl wyrazi pisemną zgodę na taki zwrot.
2. W celu zwrócenia się do AquaTerra.pl o wyrażenie zgody na zwrot towaru Nabywca w terminie 3 tygodni od daty odbioru towaru wypełnia i przesyła formularz zwrotu towarów, który można otrzymać od AquaTerra.pl lub wysłać ogólnodostępne formularze lub otrzymać faksem albo pocztą. AquaTerra.pl może odmówić zgody na zwrot towaru, jak również może uzależnić udzielenie zgody na zwrot towaru od zapłaty kosztów manipulacyjnych, o których nabywca zostanie poinformowany.
Zwrot towaru dotyczy tylko standardowych produktów, które nie były zamawiane na specjalne zamówienie klienta.
3. Zgoda na zwrot towaru jest bezskuteczna, jeżeli Nabywca uszkodził lub zdekompletował towar lub też pozostawił ślady jakiegokolwiek używania.
4. W przypadku wyrażenia przez AquaTerra.pl zgody na zwrot, towar powinien zostać zwrócony do miejsca skąd został wysłany do Nabywcy w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody AquaTerra.pl. Koszt transportu do tego miejsca ponosi Nabywca. Towar powinien zostać odesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
5. Z zastrzeżeniem ust 6 poniżej w przypadku wykonania zwrotu towaru na podstawie skutecznej zgody AquaTerra.pl, umowę sprzedaży traktuje się, jako rozwiązaną, a Nabywcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przysługuje zwrot ceny sprzedaży, po potrąceniu kosztów zwrotu.
6. W przypadku, gdy zwrócony towar jest uszkodzony, niekompletny, używany lub nosi jakiekolwiek widoczne ślady używania, albo opakowanie, w jakim go zwrócono jest zniszczone lub nie jest opakowaniem oryginalnym, AquaTerra.pl odsyła towar z powrotem do nabywcy na jego koszt. AquaTerra.pl może jednakże w takim przypadku przyjąć towar, określając część uiszczonej przez nabywcę ceny sprzedaży, która podlega zwrotowi. W przypadku akceptacji tej kwoty przez nabywcę, jest ona zwracana nabywcy, a umowę sprzedaży traktuje się, jako rozwiązaną.

ROZDZIAŁ VI.
WADY FIZYCZNE
§ 13. Gwarancja Jakości

1. AquaTerra.pl udziela na sprzedawane urządzenia gwarancji jakości na zasadach, opisanych w niniejszym rozdziale.
2. Rękojmia za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
§ 14. Świadczenia gwarancyjne
1. W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fizycznych urządzenia powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. AquaTerra.pl zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu.
2. AquaTerra.pl może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego części dokona jego wymiany na urządzenie lub cześć wolną od wad.
§ 15. Okres gwarancji
1. Okres gwarancji na sprzedane urządzenie wynosi od 6 miesięcy do 3 lat – zależnie od urządzeń, liczony od dnia odbioru towaru przez nabywcę lub więcej, jeżeli tak widnieje w wystawionej ofercie. Okres gwarancji dłuższy niż 6 miesięcy jest zaznaczony w formularzu ofertowym.
2. Po upływie roku od daty odbioru towaru, nabywca może uzyskać świadczenia gwarancyjne w stosunku do tych urządzeń lub ich części, które zostały wymienione w ramach świadczeń gwarancyjnych, o ile nie upłynęło 6 miesięcy od daty wymiany. Art. 581 §1 kodeksu cywilnego zostaje wyłączony.
§ 16. Termin świadczenia
1. Świadczenie gwarancyjne powinno zakończyć się w terminie do 30 dni od dnia uzyskania dostępu do urządzenia przez AquaTerra.pl.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od AquaTerra.pl termin naprawy lub wymiany nie będzie mógł być dotrzymany, AquaTerra.pl poinformuje o tym nabywcę, zakreślając odpowiedni termin dodatkowy.
§ 17. Zakres gwarancji
1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.
2. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:
a) niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z zasadami obsługi urządzenia lub przez niewykwalifikowany personel,
b) oddziaływania jakiejkolwiek siły lub czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody,
c) używania urządzenia łącznie z innymi urządzeniami, nieprzeznaczonymi do takiego łączenia lub też z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych producenta urządzenia,
d) wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
e) zwarcia w instalacji elektrycznej poza urządzeniem,
f) eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp. Niezgodnych z ich przeznaczeniem.
§ 18. Zgłoszenie reklamacji
1. W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego nabywca powinien zgłosić wadę na formularzu gwarancyjnym i oczekiwać na decyzję, o której mowa w § 19.
2. Dokument gwarancyjny będzie dostarczony wraz z produktem. Jeżeli brak z produktem dokumentu gwarancyjnego, jako dowód gwarancji stosuje się fakturę otrzymaną wraz z produktem.
3. Na żądanie AquaTerra.pl nabywca zobowiązany jest udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej ze stosowaniem bądź instalacją urządzenia.
§ 19. Miejsce świadczenia
AquaTerra.pl podejmie decyzję o wyborze miejsca świadczenia gwarancyjnego, którym może być:
a) miejsce wydania rzeczy w wykonaniu umowy sprzedaży,
b) siedziba AquaTerra.pl lub inne miejsce prowadzenia działalności serwisowej przez AquaTerra.pl.
§20. Dostarczenie urządzenia
1. W przypadku, o którym mowa w § 19 lit b), nabywca zobowiązany jest nadać urządzenie AquaTerra.pl, stosując opakowanie fabryczne lub zastępcze, zapewniające warunki transportu i przechowywania, analogiczne do opakowania fabrycznego. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do miejsca wskazanego przez gwaranta ponosi nabywca.
2. Po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w miejscu określonym § 19 lit b), urządzenie może być odebrane przez nabywcę, bądź przesłane przez AquaTerra.pl do miejsca, o którym mowa w § 19 lit. a).
§ 21. Koszty transportu
1. AquaTerra.pl wskazuje przewoźnika, z którego skorzystanie umożliwia nabywcy przesłanie urządzenia na koszt AquaTerra.pl.
2. AquaTerra.pl nie pokrywa kosztów:
a) dostarczenia urządzenia do miejsca określonego w § 19 lit b), z innego miejsca, niż wskazane w § 19 lit a),
b) dostarczenia urządzenia do miejsca określonego w § 19 lit b) lub jego odbioru przez inny podmiot, niż wskazany zgodnie z ust. 1.
c) transportu urządzenia do miejsca, wskazanego w § 19 lit a), w celu wykonania tam świadczeń gwarancyjnych,
d) odesłania urządzenia nabywcy do innego miejsca, niż wskazane w § 19 lit a).
§ 22. Świadczenie w siedzibie nabywcy
W przypadku, o którym mowa w § 19 lit. a), AquaTerra.pl kieruje do nabywcy swojego przedstawiciela, który dokonuje oględzin urządzenia. Nabywca zobowiązany jest udostępnić zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego nabyciem. § 18 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 23. Weryfikacja reklamacji
Reklamowane urządzenie może zostać poddane przez AquaTerra.pl testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia zarzucanej wady, jak również nie wskażą na istnienie innej, niestwierdzonej przez nabywcę, wady objętej gwarancją, AquaTerra.pl zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
§ 24. Wybór świadczenia gwarancyjnego
1. Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie AquaTerra.pl.
2. Jeśli urządzenie było trzykrotnie naprawiane w ramach gwarancji i nadal wykazuje wady, AquaTerra.pl zobowiązane jest dokonać wymiany, o ile reklamacja została zgłoszona w okresie gwarancyjnym.
§ 25. Utrata uprawnień gwarancyjnych
1. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:
a) dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie, samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważniony pracownik działu serwisowego AquaTerra.pl,
b) stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający ich identyfikację,
c) stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
d) naruszenia obowiązków wynikających dla nabywcy z niniejszej gwarancji,
e) upływu okresu gwarancji.
§26. Ograniczenie odpowiedzialności
W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, tj. z wyjątkiem winy umyślnej, AquaTerra.pl nie ponosi odpowiedzialności:
a) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy, wynikające z konieczności naprawy urządzenia,
b) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.
§27. Podmiot uprawniony
1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie nabywcy, który nabył urządzenie od AquaTerra.pl (określonemu w fakturze sprzedaży wystawionej przez AquaTerra.pl) i ma charakter nieprzenoszalny.
2. AquaTerra.pl nie jest zobowiązane do świadczeń gwarancyjnych na rzecz innej osoby niż nabywca, pozostający właścicielem urządzenia. W celu zagwarantowania wsparcia technicznego dla osób trzecich, nabywca powinien zawrzeć z AquaTerra.pl odrębną umowę.

ROZDZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 29. Odpowiedzialność AquaTerra.pl

Odpowiedzialność odszkodowawcza AquaTerra.pl z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży towaru, w związku, z którym doszło do wyrządzenia szkody. W żadnym przypadku AquaTerra.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez nabywcę i osoby trzecie dane i oprogramowanie, a także za szkody polegające na utracie korzyści lub też nie uzyskaniu oczekiwanych zysków. Ograniczenie niniejsze obejmuje również roszczenia z tytułu szkody spowodowanej przestojem wywołanym przez towar dostarczony przez AquaTerra.pl, niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały. Nie uchybia to dalej idącym ograniczeniom odpowiedzialności AquaTerra.pl przewidzianym w niniejszych OWS.

ROZDZIAŁ VIII.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30. Definicje, prawo i sąd właściwy do sprzedaży towarów

1. Ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o dniach roboczych, rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które według prawa polskiego są dniami wolnymi od pracy.
2. Stosunki prawne wynikające ze sprzedaży towaru objętego niniejszymi OWS podlegają prawu polskiemu (w szczególności do spraw nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny).
3. Do sprzedaży towaru nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów podpisana w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r.
4. Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów mogących wyniknąć ze sprzedaży towarów objętych niniejszymi OWS jest sąd właściwy dla siedziby AquaTerra.pl.